<dfn id="y04z6"><sup id="y04z6"><sub id="y04z6"></sub></sup></dfn>
   <pre id="y04z6"><small id="y04z6"><track id="y04z6"></track></small></pre>
  1. <code id="y04z6"><nobr id="y04z6"><track id="y04z6"></track></nobr></code>

    千教網
    輸入關鍵詞,搜索您要的課件,教案,試題
    您的位置: 千教網 >> 高考試題下載 >>(高考模擬)2020屆全國新高三上學期開學大聯考試題政治(PDF版,含解析)

    歡迎您到“千教網”下載“(高考模擬)2020屆全國新高三上學期開學大聯考試題政治(PDF版,含解析)”的資源,本文檔是pdf格式,無須注冊即可下載,點擊“本地下載”即可下載
    (高考模擬)2020屆全國新高三上學期開學大聯考試題政治(PDF版,含解析)
    所屬科目:高考試題    文件類型:pdf
    類別:試題、練習
    上傳日期:2019/10/1 
    相關資源:

    溫馨提示:本站所有教學資源均是完全免費提供!內容簡介下方即有下載連接!

    下載步驟:直接點擊即可下載

    注意:1.源文件中的公式,圖片,在下邊的內容預覽中被忽略!(文檔內容預覽在最下方)

        2.下載鏈接在下方,無需注冊直接可下載!

    文檔內容預覽:
      
    (高考模擬)2020屆全國新高三上學期開學大聯考試題政治(PDF版,含解析).pdf

    “(高考模擬)2020屆全國新高三上學期開學大聯考試題政治(PDF版,含解析).pdf”內容如下:


    書書書
    G21 G22 G23 G24 G25 G21 G26 G27 G28 G21 G29 G22 G2A G22 G29 G23 G21 G22 G23 G24 G25 G21 G26 G27 G28 G23 G29 G22 G2A G22 G29 G23
    G2B G2C G21 G2D G2E G2F
    G23 G24 G23 G24 G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29 G2A
    G26 G27 G30 G31
    G25 G25 G32 G30 G33 G31 G2A G22 G29 G24 G26 G27 G33 G25 G34 G31 G35 G36 G21 G24 G24 G36 G24 G25 G30 G2E G37 G28 G24 G36 G38 G25
    G39 G3A G3B G3C G26
    G21 G29 G21 G22 G23 G21 G24 G25 G26 G27 G28 G29 G2A G22 G2B G2C G2D G2E G2F G30 G31 G32 G33 G22 G34 G2D G21 G22 G35 G36 G21 G37 G25
    G38 G2E G39 G2F G3A G3B G3C G3D G3E G32 G21 G22 G35 G36 G28 G3F G40 G41 G42 G23
    G23 G29 G43 G44 G22 G28 G45 G21 G24 G46 G47 G22 G43 G48 G21 G49 G4A G21 G4B G23 G2A G4C G4D G4E G21 G22 G35 G36 G4F G50 G22 G51 G28
    G21 G49 G52 G2F G53 G54 G23 G31 G32 G33 G22 G34 G22 G55 G56 G57 G2D G21 G22 G35 G36 G28 G58 G21 G22 G59 G5A G5B G5C G5D G23
    G26 G29 G58 G43 G44 G22 G28 G45 G21 G24 G4B G5E G5F G4D G60 G61 G21 G32 G21 G22 G35 G36 G4F G50 G28 G21 G22 G59 G5A G62 G23 G31
    G32 G33 G22 G34 G22 G55 G56 G57 G2D G21 G22 G35 G36 G28 G58 G21 G22 G59 G5A G5B G5C G5D G23
    G2B G29 G2E G33 G63 G64 G4A G21 G65 G25 G66 G33 G22 G34 G2D G21 G22 G35 G67 G37 G36 G68 G23
    G3D G27 G3E G3F G33 G26 G32 G33 G2A G26 G23 G40 G33 G24 G41 G40 G33 G21 G29 G27 G36 G24 G2A G2B G22 G36 G25 G42 G41 G40 G33 G43 G44 G45 G46 G47 G3E G3C G48 G24 G49 G4A G3D G3C G4B
    G4C G4D G33 G4E G4F G50 G45 G25
    G21 G29 G23 G24 G21 G22 G69 G2B G6A G21 G6B G21 G6C G6D G4F G6E G6D G28 G6F G70 G71 G72 G73 G21 G2C G21 G29 G23 G2B G2D G2E G25 G23 G24 G21 G28 G69 G27 G6A G23 G27 G6B G21 G6C G6D G4F G6E G6D G28 G6F G70
    G71 G72 G73 G21 G2C G21 G29 G21 G21 G24 G2E G23 G32 G74 G67 G75 G76 G77 G62 G21 G78 G79 G7A G7B G7C G7D G7E G28 G73
    G21 G6C G6D G4F G6E G6D G7F G72 G80 G81 G22 G82 G83 G6C G6D G28 G6E G84 G85 G86 G78 G87 G88 G6F G70 G89 G8A
    G23 G6E G84 G85 G8B G6C G6D G59 G8C G8D G8E G66 G79 G8F G24 G90 G91 G92 G6C G6D G59 G93 G94 G95 G6E G84 G48 G96 G97 G98
    G2F G29 G21 G22 G2A G29 G21 G23 G30 G29 G22 G24 G31 G29 G23 G24
    G23 G29 G23 G24 G21 G28 G69 G27 G6A G21 G99 G9A G9B G59 G28 G9C G9D G9E G9F GA0 G8B GA1 G46 GA2 GA3 G23 G2D G6D GA4 GA5 G21 GA6 GA7 G69 GA8 GA9 GAA G71 GAB GAC GAD G2B GAE G21 GAF
    G79 GB0 GB1 GB2 GB3 G23 GB4 GB5 GB6 G86 GB7 G73
    G21 G9C G9D GB8 GB9 GBA GB3 G21 GBB G4B G9E GBC GBD G22 G23 G24 G21 G22 G69 GBE GBF G26 GC0 GC1 GC2 G21 GC3 GB9 GBD GC4 GC5 GC6
    G23 GC7 G66 GC8 GC9 G21 GCA G32 GCB G45 GB6 GCC G24 GCD GCE GCF GD0 GD1 GD2 G76 G77 GC5 GC6 G21 G9E GBC GB9 G36 GD3
    G2F G29 G21 G22 G2A G29 G21 G24 G30 G29 G22 G23 G31 G29 G23 G24
    G26 G29 GD4 GD5 GD6 GD7 GBE GD8 G21 G78 GD9 GDA G85 G22 GDB GDA G85 GDC GDD G28 GDE GDF GBD GE0 G7D G32 G78 GB1 G5C G23 GE1 G28 GE2 GE3 GE4 GC9 G85 GE5 G28 G6B GE6 GBF
    GE7 G23 GA6 GE8 GA8 G76 G21 GDE GDF GE9 GEA G22 GEB GDF G22 GEC G98 G22 GED GEE GEF GDE GDF GF0 GF1 G94 GF2 GF3 GBE GD8 G23 GF4 GB4 GF5 G3A GF6 G90 GF7 G21 G78 G79 GF8
    GB7 GF9 GFA GDE GDF GF0 GF1 G94 GBE GD8 GFB GFC G28 G73
    G2B G29 G58 GFD GFE GBE GFF G21 G22 G21 G73 G3F G36 G23 GFD G24 G25 G4B G58 GFD GFE G26 G27 G21 G95 G28 G40 G4F G29 GBE GFF G21 G22 G28 GFF GDC G23 G58 GFD GFE GBE GFF
    G21 G22 G28 G28 G40 G4F G29 G90 G2A G2B G21 G24 G2A G21 G2C G2D G2E G21 G2F G30 GB9 G90 G2A G2B G66 G31 G2D G2E G21 G2F G23 G21 G66 G32 G33 G28 G26 G24 G32 G21 G93
    G94 G28 G34 GC7 GC3 G89 G8A G72 G2D GBE GFF G9E G9F GCF G35 G36 G37 GAA G38 GE2 G40 G23 G39 GE8 G86 G3A G21 G58 GFD GFE GBE GFF G21 G22
    G21 G73 GFD G24 G3B G3C GC7 G3D G28 G26 G27 G22 GCE G4F G21 G3E G63 G3F GC3 GBF G40 G41
    G23 G86 G78 G8F G42 G93 G94 GD6 G43 G44 G45 G24 G46 GD6 GFD G24 G47 G48 GCE G2D G49 G48 GCE G4A G38
    G2F G29 G21 G22 G2A G29 G21 G23 G30 G29 G22 G24 G31 G29 G23 G24
    G27 G29 G36 G4B G4C G4D G4E G69 G4F G21 G50 G51 G52 G53 GA8 G67 G54 GB2 GDA G32 G55 G56 GF4 G57 GF4 G58 G21 G59 G5A G5B G44 G45 G5C GC7 GFD G24 G5D G5E G5F G60 G76 G21 G61
    G7D G62 G32 G63 G64 G65 G50 G51 G52 G66 GAF G93 G94 G7C G67 G68 G5C GC7 GA1 G63 G4E G69 G6E G6D G23 G5B G69 G4A G21 G74 G6A G66 GAF G93 G94 GBD G5B G6B G6B G5C
    G2A G21 G6C GC3 G6D G6E G21 G6F G5C GC7 G70 G71 G72 G73 G74 G75 G75 G28 G23 G24 G24 G24 G76 G6E G6D G21 G77 G55 G28 G23 GBC G78 GC0 G2A G2B GA1 G27 G24 G24 G69 G6E G6D G23
    G39 GE8 G86 G3A
    G21 G44 G45 G5C GC7 G73 GB3 G44 G45 G22 GB3 G89 G8A G28 G5C GC7 G26 G27
    G22 G44 G45 G5C GC7 G79 GBE GFF G28 G93 G94 G7A G7B GCA G32 G44 G45
    G23 G44 G45 G5C GC7 G8E G7C G46 GD0 G2E G7D G23 G7E G7F G2D G5C GC7 G80 G81
    G24 G44 G45 G5C GC7 G82 G32 G83 G84 G44 G45 G2D G89 G8A G28 G85 G86
    G2F G29 G21 G22 G2A G29 G21 G23 G30 G29 G22 G24 G31 G29 G23 G24
    G2E G29 G87 G88 G89 G30 G73 G84 G56 G36 G4B G8A G8B G37 G2E G8C G8D G8E G62 G8F G89 GC9 G90 G2D G91 G92 G93 GFC G28 G67 G94 G95 GD0 G90 G96 G3F G52 G23 G87 G88 G89
    G30 G32 G24 G29 G26 G26 G24 G29 G2B G97 G77 G21 G89 GC9 GAA G4F G37 G98 G25 G32 G24 G29 G2B G26 G24 G29 G27 G97 G77 G21 G89 GC9 G91 G99 G9A GBD G23 G23 G24 G21 G2E G69 G78 G8A G21 G9B G84 G87
    G88 G89 G30 G67 G60 GBD G92 G24 G29 G2B G2E G23 GF4 GD0 GBB G9B G84 G28 G87 G88 G89 G30 G79 G8F G9C G24 G29 G26 G26 G24 G29 G2B G97 G77 G21 G86 G25 G9D G28 G9E G9F G83
    G21 GBE GD8 GBF GC3 G21 GBA GB3 GD6 GD7 G5D G72 G22 GA0 GA1 GBF GC3 GD0 GCC GA2 GA3 GA4 GA5 GA6 G90 G2D GA6 GF0
    G23 GA7 GA8 GA9 GFF GAA GAB G90 G2D GAC GAD GAE GB7 G24 GAF G82 G2D GB0 GB1 G9B G84 G28 G87 G66 G90 G2D GF0 GB2
    G2F G29 G21 G22 G2A G29 G21 G24 G30 G29 G22 G23 G31 G29 G23 G24
    G2D G29 G9B G84 GB2 GB7 GB3 GB4 GB5 GC3 GB6 GE2 GE3 GB7 GB8 GAB GAC G21 G23 G24 G21 G22 G69 GC3 GB6 GA0 G8B G21 G23 G2D G76 GB9 G2D G21 G23 G27 G29 G2E G76 GB9 G21 G90 GBA GA8 G71 GAB GAC
    G27 G28 G29 G28 G32 G2D G2E G21 G29 G2D G32 G21 GC3 G98 G28 GCD GCE GBB G86 GB2 GBC GBD GBA GB3 G21 GC3 G94 GE2 GE3 G5D G50 GBC G58 G23 G23 G24 G21 G28 G69 G26 G6A G23 G2E G6B G21 G84 GBE
    GBF GC0 G8F GC1 GBE GC2 G28 G27 G38 G92 GE4 G67 GC3 GB0 GB1 GB2 GB7 GB3 GB4 GB5 GC4 GC5 G50 G4B GC6 GA7 GC7 G3E GA7 GC8 G28 GC9 GCA G28 GD0 G84 G21 G8F G42 GB2
    GB7 GB3 GB4 GB5 GCB G42 GC7 G3E G52 G38 G23 G74 G67 GC6 GA7 GA7 GC8 G83 G91 G92
    G21 GC4 GD2 GB2 GB7 GB3 GB4 GB5 GFF G94 GCC G70 GCD GCE GCF
    G22 G8F G42 GB2 GB7 GB3 GB4 GB5 G93 G94 G8E G66 GD0 GD1
    G23 GBA GB3 GB2 GB7 GB3 GB4 GB5 GFF G94 G28 G23 GD2 GD3 G83 G72
    G24 GD4 GD5 GB2 GB7 GB3 GB4 GB5 GFF G94 GBD GD6 GBD G81
    G2F G29 G21 G22 G2A G29 G21 G24 G30 G29 G22 G23 G31 G29 G23 G24
    G22 G29 GD7 GD8 G73 G3F GD9 GD8 G85 G83 GDA GDB GDC GD8 GDD GE2 G40 G21 G4B GDE GDF G22 G57 GE0 GEF G26 G27 G90 GE1 GE2 GC6 GE1 G50 GD9 GD8 GE3 G28 GFF GDC G23 GE4 GE8
    G7A G7B G21 G78 G79 GE5 G92 GD7 GD8 G28 G73
    G21 G97 G65 G25 G9D G90 GD0 GBE G22 G9E G9F GE6 GE7 G28 GB6 G2E G26 G27
    G22 G32 GE8 GE9 G36 G5B GEA GEB G48 G78 GEC GED GE2 GC5 GC6 GEE G56 G89 GC9
    G23 GEF GF0 G26 GC0 GC1 GC2 G21 GDF G9D GD8 G89 GC5 GF1
    G24 GF2 G90 GBA GCC GD9 GD8 GC7 GF3 G21 GF2 G90 G61 GF4 GD8 GBE GA6 G38 GF5 GF6
    G2F G29 G21 G22 G2A G29 G21 G23 G30 G29 G22 G24 G31 G29 G23 G24
    G28 G29 G23 G24 G21 G22 G69 GF7 G36 G23 GFD G24 GF8 G43 G94 GBE G87 G66 GF9 G92 GFA GFB G93 GFC G21 G34 G91 GFD GFE GFF G2E G2B G29 G2B G69 G6D G23 G21 GE4 G39 G49 GCE GE2 G40 G21
    G22 G23 G23 G24 G94 G68 G24 G6B G89 G25 G9E G5B G42 G92 G21 G6D G33 G21 G21 G25 G26 G27 GD5 G36 G23 G23 G23 G24 G21 G28 G69 G27 G6A G2D G2E G6A G77 G21 GFD G24 G21 G22 G9E
    G9F G23 G24 G94 G68 G24 G6B G62 G67 G60 G42 G92 G21 G6D G21 GE4 GE8 G21 G28 G29 G39 G7B G68 G24 G2A G4F G2B G93 G94 G2C G48 G2D G23 GF9 G98 G23 G2E GF3 GF9 GFA
    G21 G23 GD2 GD6 GD7 GD0 G2F G30 G9E GBC GE2 G31
    G22 GB0 GB1 G28 G23 GD2 GE2 G32 G83 G91 G92 G33 G34 G23 GD2 G35 G36
    G23 G37 G5F GAC G38 G4F GC7 GB3 G2D G42 GD6 G39 G40 G45 G4B
    G24 G23 GD2 GF8 G3A GCF G35 G3B G3C G37 GDD GD6 G43
    G2F G29 G21 G22 G2A G29 G21 G24 G30 G29 G22 G23 G31 G29 G23 G24
    G21 G22 G23 G24 G25 G21 G26 G27 G28 G26 G29 G22 G2A G22 G29 G23 G21 G22 G23 G24 G25 G21 G26 G27 G28 G2B G29 G22 G2A G22 G29 G23
    G21 G24 G29 G9A G3D G3E G3F GB2 GEC G40 G41 G7C G42 G21 G2F G83 G43 GFD G24 GF8 G43 G94 GBE G73 G44 G45 G40 GBE G23 G23 G24 G21 G28 G69 G27 G6A G21 G2D G6B G21 GFD G24 G78
    G23 G2D G23 G22 G76 G6E G6D G89 GCB G6E G84 G46 GA3 G47 G48 G49 G28 G2A G34G35 G36 G37 G38 G37 GFD G24 G21 G2A G34G35 G36 G37 G38 G37 GFD G24 G28 GF8 G43 G94 GBE G2D G3E G3F GB2 GEC GFD G24
    G87 G66 GAA GA8 G23 GD4 GD5 G4A G4B G94 GBE G90 G7B G4C G4D G4E GD8 G21 G3E G3F GB2 GEC GFD G24 G25 G3B G8E G84 G62 G84 G56 G94 GBE G4F G50 G51 GD2 G9F G52 G21
    GBE GD8 G53 G81 GFE GBD G23 G2E GF3 GF9 GFA G93 G94 G37 GCB G83 G91 G92
    G21 GE2 G54 G84 G56 G55 G24 G44 G45
    G22 GBA GB3 GC7 GB3 G28 G2D G42 G5D G72
    G23 G56 GB7 G84 G56 G57 GC2 G52
    G24 G8F G42 G58 G59 G40 GBE G32 G3A G5C GC9
    G2F G29 G21 G22 G2A G29 G21 G24 G30 G29 G22 G23 G31 G29 G23 G24
    G21 G21 G29 G23 G24 G21 G28 G69 G21 G6A G21 G27 G6B G21 G5A GAD G85 G32 G5B G5C G32 G7C G5D GA7 GDD G5E G45 GCE G5F G36 G60 GAC G21 G54 G61 G62 G81 G73 GCD GCE G63 G64 G21 GD0 G4F G54
    G61 G62 G81 G65 G82 G60 GBD G66 G62 G23 GD0 G67 G68 G69 G54 G69 G61 G95 GBD G49 GF6 G22 G54 G61 G62 G81 GD6 GD7 G87 G6A G22 G6B G4A G29 G38 G89 G52 G2A G29 G65 G34
    G6C G2A G90 G6D G21 G32 G6E GD4 G37 G6F G22 G52 G66 G70 G71 G36 G79 G72 G7C G73 G22 G74 G7C G73 G21 G7E G65 G9D G88 GEE G5D G22 GAC G5D G23 G4F GE8 GBB G75 G7D G7E
    G28 G73
    G21 G84 G65 GA9 GFF GCD GCE GAE GB7 G21 G33 G34 G85 G8E G76 G77 G28 G21 G66 G91 G8A
    G22 GB2 G76 G4F G21 G85 G8E G8E GF8 G78 GA7 G28 G84 G65 GA7 G3E G26 G79 G7A GB2 GAE G7B
    G23 G84 G65 GAF G82 G78 GA7 GAE GB7 G21 G7C GEE G33 G34 G84 G65 G28 GAC G71 G7D G7E
    G24 G84 G65 G65 G34 G84 G65 G22 G3C G3A G2D GFD G8E G28 G37 GDD G3E G8A G90 GF4 G7F GC2
    G2F G29 G21 G22 G2A G29 G21 G24 G30 G29 G22 G23 G31 G29 G23 G24
    G21 G23 G29 G80 G81 G82 G73 GA1 G84 GDD G65 G32 GA1 G82 G5A G83 G84 G62 GFE GD8 G93 G94 G5C GC7 G85 G51 G86 G87 GF0 GCE GCF G33 G88 G28 G82 G2F G23 G23 G24 G21 G28 G69 G27
    G6A G2E G6B G21 G82 G85 GBD GE6 GC1 GCE GBE GC2 GFD G89 G21 G8A G27 G80 G81 G82 GC4 GE4 G2D
    …………………………
    余下內容暫不顯示,請下載查看完整內容
    到首頁查看更多
    關于資源的下載性聲明:千教網本身不提供任何資源的下載服務,也不會保存任何數據在服務器上。所有資源的下載,均源于互聯網抓取。當該資源的原始地址失效時,您可能無法獲取該資源。
    關于本站 | 免責聲明 | 廣告聯系 | 網站提交 | 網友留言 | 聯系我們
    同城交友