<dfn id="y04z6"><sup id="y04z6"><sub id="y04z6"></sub></sup></dfn>
   <pre id="y04z6"><small id="y04z6"><track id="y04z6"></track></small></pre>
  1. <code id="y04z6"><nobr id="y04z6"><track id="y04z6"></track></nobr></code>

    千教網
    輸入關鍵詞,搜索您要的課件,教案,試題
    您的位置: 千教網 >> 高考試題下載 >>(高考模擬)2020屆全國新高三上學期開學大聯考試題歷史(PDF版,含解析)

    歡迎您到“千教網”下載“(高考模擬)2020屆全國新高三上學期開學大聯考試題歷史(PDF版,含解析)”的資源,本文檔是pdf格式,無須注冊即可下載,點擊“本地下載”即可下載
    (高考模擬)2020屆全國新高三上學期開學大聯考試題歷史(PDF版,含解析)
    所屬科目:高考試題    文件類型:pdf
    類別:試題、練習
    上傳日期:2019/10/1 
    相關資源:

    溫馨提示:本站所有教學資源均是完全免費提供!內容簡介下方即有下載連接!

    下載步驟:直接點擊即可下載

    注意:1.源文件中的公式,圖片,在下邊的內容預覽中被忽略!(文檔內容預覽在最下方)

        2.下載鏈接在下方,無需注冊直接可下載!

    文檔內容預覽:
      
    (高考模擬)2020屆全國新高三上學期開學大聯考試題歷史(PDF版,含解析).pdf

    “(高考模擬)2020屆全國新高三上學期開學大聯考試題歷史(PDF版,含解析).pdf”內容如下:


    書書書
    G21 G21 G21 G21 G21 G21 G21 G21
    G21 G22 G23 G24 G25 G21 G26 G27 G28 G22 G29 G22 G2A G23 G29 G23 G21 G22 G23 G24 G25 G21 G26 G27 G28 G24 G29 G22 G2A G23 G29 G23
    G2B G2C G21 G2D G2E G2F
    G24 G25 G24 G25 G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29 G2A
    G26 G27 G30 G31
    G21 G21 G32 G30 G33 G31 G2A G23 G29 G24 G26 G27 G33 G22 G34 G35 G25 G33 G23 G25 G36 G31 G37 G38 G22 G25 G25 G38 G24 G25 G30 G2E G39 G28 G25 G38 G3A G25
    G3B G3C G3D G3E G26
    G22 G29 G21 G22 G23 G24 G25 G21 G23 G21 G26 G27 G28 G22 G29 G25 G22 G23 G21 G2A G26 G27 G28 G22 G2B G2C G24 G23
    G21 G21 G24 G29 G2D G28 G2E G24 G2F G30 G31 G32 G33 G34 G35 G36 G37 G38 G25 G39 G2F G3A G3B G3C G3D G3E G2D G28 G3F G40 G41 G36
    G42 G43 G23
    G21 G21 G26 G29 G44 G2C G2D G45 G3E G2D G28 G3F G46 G47 G48 G24 G3D G3E G21 G22 G23 G46 G49 G4A G23
    G2B G21 G2C
    G21 G21 G32 G31 G2A G26 G24 G3F G33 G24 G40 G3F G33 G22 G29 G2A G38 G24 G2A G2B G23 G38 G25 G41 G40 G42 G3F G33 G43 G44 G45 G46 G42 G35 G3E G47 G24 G48 G49 G4A G3E G4B G4C G4D
    G33 G4E G4F G50 G45 G25
    G22 G29 G4B G4C G4D G4E G4F G50 G51 G24 G52 G53 G54 G55 G56 G26 G57 G27 G58 G3E G24 G59 G5A G36 G5B G5C G5D G5E G5F G60 G61 G57 G24 G52 G53 G54 G55 G29 G26 G57 G27 G62 G63 G64
    G65 G4D G4E G23 G66 G67 G68 G4D G4E G4F G69 G50 G51 G26 G57 G60 G6A G6B G27 G24 G6C G26 G57 G27 G6D G6E G5E G6F G70 G5E G2A G71 G72 G29 G73 G74 G39 G69 G36 G24 G50 G51
    G75 G70 G76 G77 G73 G74 G78 G39 G36 G79 G24 G7A G7B G5B G5C G7C G7D G24 G7E G5C G26 G57 G60 G27 G23 G67 G68 G4D G4E G4F G36 G7F G80 G71 G72
    G2C G29 G81 G82 G83 G84 G67 G85 G86 G36 G87 G88 G89 G8A G2D G29 G8B G8C G59 G5A G36 G8D G8E G82 G8F G90 G91 G81
    G2E G29 G92 G93 G94 G95 G96 G97 G5A G98 G99 G9A G9B G9C G2F G29 G9D G9E G9F GA0 GA1 GA2 G21 GA3 GA4 G36 GA5 GA6
    G24 G29 GA7 GA8 G51 GA9 GAA GAB G86 GAC GAD GAE GAF GB0 GB1 G36 GB2 GB3 GA8 G24 GB4 GB1 G36 GB5 GB6 GB7 GB8 GB9 G97 G83 GBA G9F G36 G96 GBB GBC GBD G23 GB4 GA8 G9D G9E
    G83 GA9 GAA GAB G86
    G2C G29 GB1 GBE G4B GBF GC0 GC1 G36 G99 G9A GC2 GC3 G2D G29 GC4 G5A GC5 G46 G36 G71 G72 GC6 GC7 GC8 G48
    G2E G29 GC9 G62 GCA GCB GCC GCD GCE GCF G36 G59 GD0 G2F G29 G9C GD1 G9B G5A GD2 G9A G36 GD3 GC8 G9F G97
    G26 G29 GA7 GD4 G2B GD5 GA8 GD6 G5E GD7 G4C GD8 GD9 GDA G9C G36 GDB GDC GA8 G23 G2B GD5 GA8 GD6 GDD GDE GBB GDF GE0 G8C
    G21 G21 G21 G21 G21 GE1 GE2 GE3 GE4 GAF GE5 GE6 G6E GD7 GD8 GD9 GDA G21 G21 G21 G21 G21 G21 G21 G21 GE7 GE8 GAF GE5 GE6 G6E GD7 GD8 GD9 GDA
    G2C G29 GE9 GAF GEA G70 GD2 GA7 G36 G9B GB9 GEB G6E G2D G29 GE6 GEC G36 GC2 GC3 GED GEE G48 GEF GF0 GF1
    G2E G29 GF2 GE6 GF3 G6E G36 GF4 G4D GDB GF5 GF6 GF7 G2F G29 GAF G95 GF8 GF9 G36 GFA G8D GFB GFC GFD GAB
    G2B G29 G34 G99 G52 GC5 GFE GFF G85 G86 G24 G75 G21 G22 G23 G24 G25 G26 G85 G27 G28 G29 G2A G2B G2C G2D G2B GAD G23 G2E G2F G84 GD7 G30 GFF G31 G32 G24 G80 G33 G34 G35
    G26 G36 G22 G23 G24 G24 G36 G61 G3E G25 G26 G2E G51 G94 G95 G37 G38 G36 GC4 G39 G66 G3E G25 G26 GAB G3A G3B G3C G3D G24 G3E GC5 G94 G95 G3F G40 G7A G41 G42 G43
    G94 G95 G44 G45 G2B GAD G24 G3E GE8 GD7 G85 G86 G46 G5C G47 G83 G48 G49 G23 G9F G97 G7F G80 G4A G82 G95 G21 G5E G36 G61
    G2C G29 GA0 G4B G4C G4D GAF G42 G36 G4D G2C G2D G29 G9C GD1 G9B G5A GD2 G9A G36 G91 G81
    G2E G29 G9C G4E GA6 G59 GB9 GD2 G36 G4F G50 G2F G29 G51 G52 G53 GAE G54 G55 G5F G56 G57
    G2A G29 G3E GD7 G4C G56 G84 G58 G24 G59 G5A G5E G5B G5C G5D G5E GAF G95 G24 G5E GDE G56 GC4 GFF G36 G5F G53 G66 G49 G46 G60 G61 G24 G62 GFB G63 GB6 G6C G21 GA1 G36 G64 G39
    G65 GED GAB G66 GEE G67 G94 G24 G23 G2E G5E G3E GE8 G58 G24 G68 GC4 GFF G26 G69 GAB G6A G6B G6C G6D G6E G85 G24 G80 G33 GAF G95 GDE G6F G4D G29 G70 G71 G34 G72 G24
    G33 G34 GA1 G73 G74 G75 G76 G36 G64 G39 G26 G77 G78 G79 G7A G7B GDE G7C G7D G27 G23 G7F G80 G4A G82 G9D G9E G9F G68 G85
    G2C G29 GC9 G62 G95 G7E GA3 GA4 G36 G4A G82 G2D G29 G7F G80 GA2 G52 G71 G72 G36 G81 G2C
    G2E G29 G82 G83 G84 G52 GD2 G9A G36 GA5 GA6 G2F G29 GA3 GA4 G85 G86 GD0 GB3 G36 GC8 G48
    G30 G29 G87 G4C G9C G88 G89 GB5 G9C G88 G8A G79 G8B G38 G24 G8C G8D G88 G8B G2C G24 G8E G24 G24 G8F G90 G55 G8D G88 G89 G36 G8B G91 G2C G23 G87 G92 G93 GB7 G94 G24 G95 G96
    GAD G59 G97 G24 G36 G65 G9C G80 G79 G98 G9F G68 G99 G9A G8D G9B G9C GAB G24 G65 G9D G9E G42 G32 G9F GC6 G91 GC2 G8B G9B G9C G24 G98 G9F G26 G4B GA0 GA1 G27 G24 GA2 G94
    G9F GA3 GA4 GA5 G26 GFB G45 G24 GA6 GD8 GA7 GA8 G38 G24 GA9 GAA G40 G26 G27 G24 GAB GC4 GFF G6E GAC GAB GAD GAE G23 G7F G80 GAF GB0
    G2C G29 GB1 GB2 G83 G8D G88 G89 GB3 GA6 G5A G2D G29 G70 GB4 G61 GAE GB5 G36 G29 G8D G8E
    G2E G29 GB6 G44 G83 G9C GD1 GB7 GB8 GB9 GD2 G2F G29 GB9 G9C G4E GB9 GD2 GC2 G30 GBA G4A
    G27 G29 G36 GA7 G8B GDD GDE G6D G9F G24 G7F GBB G85 G86
    G2B GBB G2C G24 GBE GBC G4B GBD GBE GEE GBF GC0 G21 GC1 G42 G28 GC2 G22
    G80 GBB
    GAF G38
    G21 G44 GE4 G4B
    G21 GBD GBE GC3
    G21 GBE GBC G4B
    G21 GBD GBE GC3
    GBE GBC G4B
    GBD GC4 GC5
    G44 GE4 GC6
    GEE GBF
    G56 G21 G31 G22
    GC7 GE4 G30 G30 G22 G2A G26 G29 G27 G27 G30 G22 G24 G25 G23 G24 G29 G30 G2A G22 G23 G29 G24 G30
    G6B GE4 G30 G2B G28 G2A G26 G29 G25 G2B G23 G22 G25 G25 G24 G22 G29 G22 G2A G2A G22 G2A G29 G2B G26
    GC8 GE4 G26 G28 G2A G25 G24 G29 G28 G30 G24 G30 G26 G25 G28 G29 G28 G30 G24 G22 G2A G29 G28 G27
    G7F GBB
    GAF G38
    G44 GE4 G21 GC9 G22
    G4B GBD GBE GC3
    G21 GBE GBC G4B
    G21 GBD GBE GC3
    GBE GBC G4B
    GBD GC4 GC5
    G44 GE4 GC6
    GEE GBF
    G56 G21 G31 G22
    GCA GCB GC9 G22 G25 G2A G26 G22 G2B G29 G25 G22 G2B G24 G22 G30 G2B G28 G29 G22 G22 G27 G24 G25 G29 G2A G30
    G6B GE4 G22 G22 G25 G22 G28 G30 G29 G2B G28 G2B G27 G30 G27 G28 G2B G26 G29 G24 G27
    GBC GE1 GC9 G24 G25 G30 G24 G28 G23 G22 G26 G22 G26 G2B G28 G30 G26 G29 G30 G27
    GCC G28 GC7 GE4 G24 GCD G7F GBB GCA GCB GC9 G29 GC8 GE4 G24 GCD G7F GBB GBC GE1 GC9 G23
    G2C G29 GB1 GBC G4B GBF GC0 GC1 GC2 GC3 G2D G29 GF4 G4D GC0 GC1 GCE GCF GC2 G30 GD0 G4A
    G2E G29 GC0 GC1 G56 GD1 G96 G97 G7F GD2 G2F G29 G4B GBD G48 G51 GAD GA1 G95 G21 GD3 GD4
    G23 G29 GD5 G58 G7F G80 GD6 G5B GC9 GB5 G2C G26 GD7 GD0 G27 G24 GD8 GD9 GDA GA1 GD7 G24 GCC G56 G6F GDB G24 G81 G4F G53 G40 G36 G5B GF0 GDC GDD G23 G47 G80 GBB G85 G24 G59 GC9
    GDE GD7 GD0 G24 GDE GA0 G84 G51 G95 G36 GDF GE0 GA1 G52 GE1 G79 G34 GDA GA1 GD7 G48 GE2 G24 GE3 GE4 GDA G25 GE2 GE5 GE6 GE7 G36 GA1 GD7 G24 GCC G56 GE8 GE9 G68 G40
    G52 G79 G60 G61 G24 GEA G71 G52 G79 GEB GEC G52 G53 GED G74 G25 GEE G93 G61 G52 G23 G7F G80 G4A G82 G9D G9E G83 G80 GBB G85 G86
    G2C G29 G93 GB0 G71 G72 GEF GF0 GF1 GF2 G2D G29 GC9 G62 GF0 GF3 G7E GCA GF4 G81
    G2E G29 GA1 GD7 GC9 G62 GF5 G7B GF6 GF7 G2F G29 GAF GFB G59 GC9 GD9 G7B GF8 GF9
    G28 G29 G3E G87 G4C GAF G42 G59 GFA G99 G36 GFB GFC G3E GBB G4C GFD GA5 G5F GFE GFF G24 GF9 G21 G22 G79 G4B G84 G2F GA3 GA4 G25 G23 G24 G46 G4B G25 GFB GFC G23 G24 G26
    GDA G3E G2A GFB GFC GD8 GD9 G2B G9C G3D G73 G28 G26 G27 G28 G29 G2A G2B G24 G2C G2D G2E G2F GE4 G23 G2C G2C G30 G31 G68 G32 G85 G24 G59 G33 GD6 G34 G35 G23 G6B G36 G57
    G39 G37 G24 GF9 G38 GA3 G39 G67 G23 G3A G97 G3B G3C G3D G3E G5F G3F G40 G24 G59 G41 G42 G43 G44 G45 G45 G23 G27 G7F G9D G9E G9F
    G2C G29 GBB G4C G22 G79 G81 G91 G8E G29 G54 G46 G36 G47 G48
    G2D G29 G22 G4B G23 G24 GC2 GC3 G49 G97 G40 G4A G82 G4B G4C
    G2E G29 GBB G4C G22 G82 G77 G4D G82 GC2 GC3 G5F G47 G4E GD2
    G2F G29 GFB GFC GBF GD0 G7A G4B G4F G29 G83 G8D G4B GF2 G54
    G22 G25 G29 G8C G4C G50 G51 G52 G53 G70 G26 G26 G5D GB3 G54 G27 G5A G2D G2D G2D G81 G57 G39 G59 G97 G98 G9F GBA G55 G24 G56 G57 G58 GA2 G59 G24 G56 G5A GDE G5B G5C G23 G94 G95 G5D G5E G5F
    G60 G50 G51 G3E G61 G50 G62 G51 G63 G21 G24 G64 G64 G62 G65 G47 GF9 G38 G66 G55 G24 G50 G51 G59 G29 G48 G67 G24 G59 G41 GB3 GA6 G23 G7F G9D G9E G9F G68 G85
    G2C G29 G50 G51 G48 G51 GB0 G94 G36 GAC G99 GA6 G59 G68 GCF G2D G29 GB9 GD2 G69 G82 G92 G93 GA6 G59 G4A G6A GA7 G62
    G2E G29 GC4 G5A G5F G47 G9C GD1 G6B GA6 G68 GD2 G36 G6C G6D G2F G29 GC4 GFF G6E G61 GD6 G59 G92 G93 GF9 G5A G6F GFD
    G21 G21 G21 G21 G21 G21 G21 G21
    G21 G22 G23 G24 G25 G21 G26 G27 G28 G26 G29 G22 G2A G23 G29 G23 G21 G22 G23 G24 G25 G21 G26 G27 G28 G2B G29 G22 G2A G23 G29 G23
    G22 G22 G29 G22 G30 G23 G2B G27 G24 G8D G4B G38 G38 G70 G71 G9F G43 GE1 GE2 G72 G73 G24 G74 G75 G76 G77 G28 GDE G26 G82 GA2 G48 G4A G27 G26 G4C G79 GD1 G27 G51 G52 G31 G24 G81 GEF G6B G30
    G85 G9C G78 GC7 G79 GD2 G36 G7A G7B GE2 G7C G91 GDE G7D G7E G23 G2E G7F GE1 G79 G80 G81 G51 GC9 G62 G4B G7B G7D GE2 GED GA6 G82 G83 G24 G98 G9F G83 G26 G7A G84
    G51 G30 G27 G26 G7A G7B G93 G85 G27 G36 G71 GF7 G24 GAB GDF G86 G4C G25 G87 G88 GC4 GFF G46 G70 G89 G8A G36 GA3 GA4 G23 G7F G8B G8C G8B G4C
    G2C G29 G56 GDB G4E G4B G59 GB5 GC6 GC7 G7F G8C G2D G29 GE1 G7F GC0 GC1 GCE GCF G96 G97 G8D G8E
    G2E G29 GC0 GC1 GC2 GC3 G8F G90 GC9 G62 G71 G72 G2F G29 GBE GA2 GCB G91 G92 G93 GF4 G4D G94 G8D
    G22 G24 G29 G22 G23 G2A G23 G27 G24 G95 GFB G96 GB9 G8B G59 GC9 GA8 G97 G2A G57 G98 G99 G6C G2B G24 G9A GD6 G2F G32 GDE G26 G9B G9C G27 G38 G9D GEE G9E G9C GAD G7E G5C G83 G29 GB0 GAF
    G42 G23 G22 G28 G25 G27 G27 G24 G95 GAD G95 GCA G9F G8B G59 GC9 G98 G55 GC6 G27 GA0 GA1 G3E GC5 G22 G28 G22 G27 G27 G47 G44 G7D G58 G9A GD6 G81 GA2 G9F G9E G23 G7F G80
    G4A G82 G9D G9E G9F
    G2C G29 G8E GF5 GA3 G60 GC2 GC3 GB9 G9A GD6 GA4 G84 G34 GC0 G49 GB4 GDD GA8 G2D G29 G95 GAD G59 GC9 G31 G32 G9D GA3 G9A GD6 GA4 G84 G36 GA5 GA6 G8E
    G2E G29 G95 GAD G3E G8E GF5 G82 G59 G58 GF0 GF1 G36 GB4 GF0 GA7 G48 G59 G58 G2F G29 G95 G74 GA8 GA9 GAA G82 GB9 G95 GAD GAB G7F G83 G81 GA2 GAC GAD
    G22 G26 G29 G22 G28 G40 GAE G9E GAF G27 G4C G9C GAB G86 G24 GE1 GB0 G2B G89 GB1 G4B G84 GB2 G25 G85 GB3 GB4 GB5 G24 G26 G40 G6A GB6 GDF G27 G26 GB7 G9B GB8 GB1 G27 G24 GD2 G3A GB9 GBA G23 G46 G43
    GBB GBC GBD G91 G24 G2F G80 G91 G70 G24 GBE G79 G9E G36 GBF GC0 GB1 G4A G48 G83 GA2 G9B G2B GBA GC1 G79 G9E GC2 G60 G22 G25 G25 GBE G36 GF9 GB1 GBE G24 G66 GE2 GE4 GC9 G79
    G9E G36 G26 G2B G25 GBE GA7 G62 G47 G22 G24 G28 GBE G23 GE2 GB8 G2B GAF G79 G9E G4A G82 G36 G95 G21 GC3 GC4 G5E
    G2C G29 G84 GFB GC0 GC1 GAC GAD G36 G91 GC5 G2D G29 G92 GB2 G57 GAD G6B
    …………………………
    余下內容暫不顯示,請下載查看完整內容
    到首頁查看更多
    關于資源的下載性聲明:千教網本身不提供任何資源的下載服務,也不會保存任何數據在服務器上。所有資源的下載,均源于互聯網抓取。當該資源的原始地址失效時,您可能無法獲取該資源。
    關于本站 | 免責聲明 | 廣告聯系 | 網站提交 | 網友留言 | 聯系我們
    同城交友